NL EN

 

Au Pair Agency Mondial

AU PAIR AGENCY MONDIAL, gevestigd aan Schipperstraat 145 4871 KK Etten-Leur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Au Pair Agency Mondial

Schipperstraat 145

4871 KK Etten-Leur

076 5329624


Mw. Elena van Raaij is de Functionaris Gegevensbescherming van Au Pair Agency Mondial. Zij is te bereiken via mail@aupair-agency.nl

 

1.     Persoonsgegevens die wij verwerken

Au Pair Agency Mondial verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. We verwerken zowel gewone persoonsgegevens alsook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij verwerken:

·         Voor- en achternaam

·         T.a.v. gegevens

·         Geslacht

·         Geboortedatum

·         Geboorteplaats

·         Adres

·         Postcode

·         Plaats

·         Land

·         Telefoonnummer

·         E-mail

·         Salarisstrook

·         Werkgeversverklaring

·         Arbeidscontract

·         BRP uittreksel (Basisregistratie Personen)

·         Kopie van paspoort

·         Burgerservicenummer (BSN)

·         Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Au Pair Agency Mondial verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·         Het uitvoeren van onze diensten en alle wettelijke verplichtingen die daar bij horen

·         Om een aanvraag te kunnen indien voor een visum/verblijfsdocument bij de IND

·         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·         Om diensten bij u af te leveren

 

3. Aan welke regels houden wij ons?

Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de wet. We verwerken deze gegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante manier, zoals de wet dat voorschrijft. De persoonsgegevens zijn van jou en we gebruiken deze alleen voor de doelen die we hierboven in artikel 2 hebben genoemd. Als we de gegevens ruimer willen gebruiken, vragen we hiervoor toestemming van jou en/of zorgen voor een wettelijke grondslag hiervoor.

 

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Au Pair Agency Mondial bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor al uw gegevens een door de IND verplichte bewaartermijn van 5 jaar.

 

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Au Pair Agency Mondial verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Au Pair Agency Mondial blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Au Pair Agency Mondial gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mail@aupair-agency.nl@aupair-agency.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Au Pair Agency Mondial zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Au Pair Agency Mondial wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Au Pair Agency Mondial neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@aupair-agency.nl@aupair-agency.nl

 

Do you have any questions?
Please contact us

Please set data:
Something went wrong. Please try again later
Your message was send successfully
*Please fill in all fields