NL EN

PROCEDURE:

Het traject bij een au pair verloopt als volgt:

 • Aanmelding
  Kandidaat-gastgezinnen kunnen zich aanmelden via de email van Au Pair Agency Mondial. Na aanmelding volgt een selectieprocedure.
   
 • Bezoek gastgezin
  Au Pair Agency Mondial komt naar uw huis voor het intakegesprek. Er wordt gesproken over uw verwachtingen, en de mogelijkheden van de au pair. Ook beoordelen wij of uw gezin voldoet aan de randvoorwaarden, en of de woning een geschikte kamer heeft voor de au pair.
  De screening door Au Pair Agency Mondial van het kandidaat-gastgezin wordt gebaseerd op de bevindingen van het intakegesprek en huisbezoek.
  Wij houden ons te allen tijde het recht voor om een (kandidaat)gastgezin te weigeren als klant, om ons moverende redenen.
   
 • Tekenen van bemiddelingsovereenkomst
  Niet eerder dan na een positieve beoordeling van een kandidaat-gastgezin kan een bemiddelingsovereenkomst worden gesloten tussen gastgezin en Au Pair Agency Mondial.
   
 • Op zoek naar een au pair
  In dit stadium van het proces gaat Au Pair Agency Mondial gericht zoeken naar een voor uw gezin geschikte kandidaat. Doordat we beschikken over een groot bestand, wordt doorgaans binnen een maand een juiste match gemaakt.
   
 • Documenten gastgezin
  De volgende documenten dient het gastgezin aan ons te overleggen:
  - registratie formulier: 
  - originele werkgeversverklaring;
  - origineel uittreksel uit BRP waaruit de gezinssamenstelling blijkt;
  - een kopie/scan van de salarisstroken van de afgelopen drie maanden en een kopie van de arbeidscontract;
  - een kopie/scan van de au pair-hostfamily agreement;
  - een kopie/scan persoonspagina van de beide ouders;
  - een kopie/scan van het opdrachtformulier;
  - een getekende bewustverklaring au pair.
 • Opstellen dagindeling
  Voorafgaand aan het verblijf van de au pair in Nederland worden door gastgezin en au pair afspraken gemaakt over de aard en omvang van de werkzaamheden die de au pair zal gaan verrichten. Deze afspraken worden vastgelegd in een dagindeling.
  Het formulier met de dagindeling wordt ingevuld door gastgezin en au pair. Voorafgaand aan de 'aanvraag van visum en verblijfsvergunning' dient het formulier met de dagindeling te worden ondertekend door beide partijen, en toegezonden te worden aan Au Pair Agency Mondial.
  De dagindeling moet worden opgesteld conform de eisen die hieraan worden gesteld.
  De dagindeling bestaat uit een weekschema waarin per dag de taken van de au pair worden vermeld, plus een specificatie van de tijden waarop de werkzaamheden worden verricht. Voor iedere taak dient uitdrukkelijk een vervanger benoemd te worden, zodat de au pair niet alleen verantwoordelijk is voor de vermelde werkzaamheden.
  De overeengekomen dagindeling mag niet gewijzigd worden, behalve na uitdrukkelijke toestemming van Au Pair Agency Mondial. Een verzoek om wijziging dient eerst te worden voorgelegd aan Au Pair Agency Mondial. Na toestemming dient het formulier met de gewijzigde dagindeling door zowel de au pair als het gastgezin ondertekend te worden.
 • Aanvraag bij IND
  Nadat de juiste gegevens en documentatie zijn aangeleverd, dient Au Pair Agency Mondial de aanvraag tot uitwisseling aan bij de IND.
   
 • Communicatie richting gastgezin
  Au Pair Agency Mondial houdt het gastgezin periodiek op de hoogte gedurende het zoek- en aanvraagproces.
   
 • Communicatie richting au pair
  Au Pair Agency Mondial houdt tevens de au pair periodiek op de hoogte gedurende het aanvraagproces.
   
 • Controle/evaluatie au pair en gastgezin
  Au Pair Agency Mondial bewaakt het welzijn en welbevinden van de au pair, de omstandigheden binnen het gastgezin en de naleving van dagindeling en huisregels door regelmatig daaromtrent te informeren. Au Pair Agency Mondial maakt daarbij gebruik van verscheidene communicatiemiddelen zoals telefoon, videobellen via Skype, en persoonlijke ontmoetingen. Deze contactmomenten worden door Au Pair Agency Mondial schriftelijk vastgelegd.
  Bij problemen tussen gastgezin en au pair adviseert Au Pair Agency Mondial de partijen allereerst zelf in onderling overleg te gaan om zodoende samen de kwestie op te lossen. Komen gastgezin en au pair er onderling niet uit, dan is Au Pair Agency Mondial bereid om tussen beide partijen te bemiddelen. Blijven de problemen na bemiddeling nog steeds bestaan, dan wordt de au pair aangeraden om de kwestie voor te leggen aan de IND.
   
 • Culturele uitstapjes met au pair
  Ten minste vier keer per jaar wordt door Au Pair Agency Mondial een excursie georganiseerd waaraan de au pair deel kan nemen. Deze activiteiten zijn gericht op het (beter) leren kennen van de Nederlandse samenleving en cultuur.
  Te denken valt aan het bezoeken van een grote stad (bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Rotterdam, Den Haag, Tilburg), een beroemd museum (bijvoorbeeld het Gemeentemuseum, het Scheepvaartmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum, het Rijksmuseum, het Anne Frankhuis of het Van Goghmuseum), of een nationaal park (zoals De Biesbosch, de Loonse en Drunense Duinen of de Hoge Veluwe).
  De excursies worden op tijd aangekondigd via de website van Au Pair Agency Mondial and Facebook pagina.
   
 • Onderwijs/opleiding
  Het gastgezin zorgt ervoor dat de au pair een voor haar geschikte cursus Nederlands gaat volgen. De kosten worden gedragen door het gastgezin. Er zijn veel verschillende aanbieders van taalcursussen. Au Pair Agency Mondial adviseert het gastgezin een aanbieder te selecteren in de buurt van hun eigen woonplaats.
  De niveaukeuze van de cursus wordt afgestemd op de startpositie en de mogelijkheden van de au pair.

Do you have any questions?
Please contact us

Please set data:
Something went wrong. Please try again later
Your message was send successfully
*Please fill in all fields