NL EN

Au Pair Agency Mondial

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  1. Au Pair Agency Mondial: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Au Pair Agency Mondial gevestigd aan de Schipperstraat 145 te Etten-Leur, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60.15.44.62;
  2. opdrachtgever: de natuurlijke persoon die zich bij Au Pair Agency Mondial wenst in te schrijven of die zich bij Au Pair Agency Mondial heeft ingeschreven;
  3. gastgezin: het gezin van de opdrachtgever waar de au pair zal gaan verblijven of waar de au pair verblijft;
  4. overeenkomst: de overeenkomst tussen Au Pair Agency Mondial en de opdrachtgever;
  5. au pair: een buitenlandse persoon die naar Nederland komt om kennis te maken met de samenleving en cultuur van Nederland en die tijdelijk verblijft in het gastgezin en in ruil voor kost en inwoning licht huishoudelijk werk voor het gastgezin verricht en/of helpt bij de verzorging van het kind of de kinderen die onderdeel zijn van het gastgezin;
  6. plaatsingsovereenkomst: de overeenkomst die door bemiddeling van Au Pair Agency Mondial tot stand komt tussen de opdrachtgever en de au pair (niet zijnde een arbeidsovereenkomst).

Artikel 2.Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Au Pair Agency Mondial en de opdrachtgever en op alle diensten die Au Pair Agency Mondial levert.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Au Pair Agency Mondial vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien Au Pair Agency Mondial niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Au Pair Agency Mondial in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Au Pair Agency Mondial heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3.Aanbod

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Au Pair Agency Mondial zijn vrijblijvend.
 2. Au Pair Agency Mondial kan niet gebonden worden aan kennelijke verschrijvingen of fouten op de website, in offertes, brochures, formulieren of de overeenkomst.
 3. Alle vermelde prijzen, tarieven en kosten zijn inclusief btw.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4.Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Voordat de overeenkomst tot stand komt, controleert Au Pair Agency Mondial of het gastgezin geschikt is voor het cultuur uitwisselingsprogramma. Au Pair Agency Mondial heeft het recht naar aanleiding van deze controle te besluiten geen overeenkomst met de opdrachtgever aan te gaan.
 2. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de overeenkomst heeft ondertekend.
 3. Voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
 4. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient de opdrachtgever aan Au Pair Agency Mondial een intakevergoeding te betalen.

Artikel 5.Gegevens van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever dient wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens, zoals een adreswijziging en wijziging in zijn telefoonnummer, indien mogelijk vooraf, schriftelijk of via de e-mail aanAu Pair Agency Mondial door te geven.
 2. Au Pair Agency Mondial verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 6.Uitschrijven

 1. Zolang Au Pair Agency Mondial nog geen geschikte au pair voor de opdrachtgever heeft gevonden, kan de opdrachtgever zich laten uitschrijven bij Au Pair Agency Mondial. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk of via de e-mail bij Au Pair Agency Mondial te worden ingediend. Na ontvangst van dit verzoekt, stuurt Au Pair Agency Mondial de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de uitschrijving. De betaalde intakekosten worden niet aan de opdrachtgever terugbetaald.

Artikel 7.Uitvoering van de overeenkomst

 1. De dienstverlening van Au Pair Agency Mondial bestaat er in eerste instantie uit dat Au Pair Agency Mondial op zorgvuldige wijze bemiddelt tussen de opdrachtgever en een au pair in het kader van een cultureel uitwisselingsprogramma.
 2. Nadat de plaatsingsovereenkomst tot stand is gekomen, houdt Au Pair Agency Mondial toezicht op de au pair. Au Pair Agency Mondial ziet erop toe dat het verblijf van de au pair bij de opdrachtgever daadwerkelijk in het teken staat van culturele uitwisseling. Indien nodig adviseert Au Pair Agency Mondial het gastgezin bij de begeleiding van de au pair.
 3. Au Pair Agency Mondial is erkend referent van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
 4. Au Pair Agency Mondial staat ervoor in dat zij haar (bemiddelings)werkzaamheden uitvoert in overeenstemming met de wettelijke eisen.
 5. Au Pair Agency Mondial spant zich in om een geschikte au pair te vinden, maar kan niet garanderen dat zij deze vindt. Au Pair Agency Mondial zal de diensten naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Au Pair Agency Mondial kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 6. Indien Au Pair Agency Mondial een au pair heeft gevonden voor de opdrachtgever, dan stelt Au Pair Agency Mondial de opdrachtgever daarvan op de hoogte. Indien de opdrachtgever met de voorgestelde au pair een plaatsingsovereenkomst wil aangaan, dan vraagt Au Pair Agency Mondial, indien wettelijk verplicht, een verblijfsvergunning of visum aan voor de au pair. Au Pair Agency Mondial kan niet garanderen dat de verblijfsvergunning of het visum wordt afgegeven. Wordt de verblijfsvergunning of het visum verleend, dan zal Au Pair Agency Mondial het een en ander in gang zetten om de au pair naar Nederland te laten afreizen.
 7. Au Pair Agency Mondial stelt de opdrachtgever op de hoogte van alle wet- regelgeving die geldt voor het gastgezin i.v.m. het in huis nemen van een au pair.

Artikel 8.Kosten

 1. De kosten voor het aanvragen van een verblijfsvergunning of visum komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien de verblijfsvergunning of het visum niet wordt verleend, dan worden de kosten voor het aanvragen van de verblijfsvergunning of het visum niet terugbetaald, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat het niet verlenen van de verblijfsvergunning of het visum te wijten is aan een handelen en/of nalaten van Au Pair Agency Mondial.
 2. De reiskosten om de au pair naar Nederland te laten afreizen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De kosten omschreven in artikel 8.1 en 8.2 worden vooraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Indien, om wat voor een reden dan ook, tussen de au pair en de opdrachtgever geen plaatsingsovereenkomst tot stand komt, dan worden deze kosten niet aan de opdrachtgever terugbetaald.
 4. De kosten voor het vliegticket van de au pair om terug te vliegen naar zijn land komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de au pair na de plaatsingsovereenkomst bij een ander gastgezin wordt geplaatst.

Artikel 9.De plaatsingsovereenkomst

 1. Au Pair Agency Mondial voorziet de opdrachtgever van een plaatsingsovereenkomst.
 2. De plaatsingsovereenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever en de au pair de plaatsingsovereenkomst hebben ondertekend.
 3. De au pair krijgt een verblijfsvergunning in het kader van culture uitwisseling voor maximaal 1 jaar. Deze verblijfsvergunning kan niet verlengd worden. Derhalve bedraagt de looptijd van de plaatsingsovereenkomst maximaal 1 jaar. Na afloop van de plaatsingsovereenkomst keert de au pair terug naar zijn land van herkomst.
 4. In de plaatsingsovereenkomst staan o.a.:
  1. de namen en contactgegevens van de opdrachtgever en de au pair;
  2. de ingangsdatum en de einddatum van de plaatsingsovereenkomst;
  3. de opzegtermijn die partijen dienen te hanteren indien een van de partijen de plaatsingsovereenkomst tussentijds wenst op te zeggen;
  4. welke werkzaamheden de au pair voor de opdrachtgever verricht en welke faciliteiten de opdrachtgever daarvoor levert en/of ter beschikking stelt;
  5. het zakgeld van de au pair;
  6. het aantal uren dat de au pair werkzaamheden voor het gastgezin zal gaan uitvoeren.

Artikel 10.Bemiddelingsvergoeding

 1. Nadat de plaatsingsovereenkomst tot stand is gekomen, is de opdrachtgever aan Au Pair Agency Mondial een bemiddelingsvergoeding verschuldigd. De hoogte van de bemiddelingsvergoeding is in de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Au Pair Agency Mondial opgenomen.

Artikel 11.Verplichtingen van de opdrachtgever en van het gastgezin

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Au Pair Agency Mondial aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals, maar zeker niet beperkt tot, een geldig identiteitsdocument van de opdrachtgever, recente foto’s van het gastgezin en een brief waarin het gastgezin zich voorstelt aan de au pair, tijdig aan Au Pair Agency Mondial worden verstrekt.
 2. Het gastgezin dient uit minimaal 2 personen te bestaan, waarvan minimaal 1 kind.
 3. Het inkomen van het gastgezin dient ten minste gelijk te zijn aan 150% van het bruto minimumloon.
 4. De opdrachtgever dient al zijn medewerking te verlenen die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
 5. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle wettelijke regels naleeft die gelden ten aanzien van het zijn van een gastgezin voor een au pair. Dit is mede van belang om te voorkomen dat de au pair wordt gezien als een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen. Daarnaast staat de opdrachtgever ervoor in dat alle leden van het gastgezin zich houden aan deze algemene voorwaarden en aan de verplichtingen die op hen rusten ingevolge wet- en regelgeving en dat de leden van het gastgezin niet in strijd handelen met de goede zeden.
 6. Het gastgezin dient de au pair op te halen van het vliegveld en dient de au pair na beëindiging van de plaatsingsovereenkomst naar het vliegveld te brengen.
 7. De opdrachtgever dient er o.a. voor zorg te dragen dat:
  1. de au pair enkel licht huishoudelijk werk doet en/of meehelpt bij de verzorging van het kind of de kinderen;
  2. de au pair maximaal 30 uur per week voor het gastgezin werkt;
  3. de au pair maximaal 8 uur per dag voor het gastgezin werkt;
  4. de au pair minimaal 2 dagen per week vrij heeft waarvan minstens 1 keer per maand een aaneengesloten weekend;
  5. de au pair per 12 maanden 2 weken verlof heeft. Indien de plaatsingsovereenkomst korter is dan 12 maanden, dan dient het aantal verlof weken naar evenredigheid te worden vastgesteld.
 8. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de au pair werkzaamheden te laten verrichten buiten het gastgezin.
 9. De opdrachtgever is verplicht een au pair verzekering of te sluiten die kosten en/of schades dekt i.v.m. ongeval, ziekte en aansprakelijkheid. De kosten voor deze verzekering komen voor rekening van de opdrachtgever.
 10. Indien Au Pair Agency Mondial de situatie van de au pair bij het gastgezin wil controleren, dan dient de opdrachtgever mee te werken aan dit onderzoek.
 11. Indien de plaatsingsovereenkomst een looptijd heeft van langer dan 3 maanden, dan dient de opdrachtgever de au pair te laten inschrijven in de Gemeente Basis Administratie van de gemeente waar het gastgezin woonachtig is.
 12. De au pair dient te worden opgenomen in het gastgezin. Dit betekent o.a. dat de au pair mee doet aan de dagelijkse activiteiten van het gezin. Het gastgezin dient zich ervoor in te zetten dat de au pair kennis maakt met de Nederlandse cultuur.
 13. De au pair moet verblijven op het adres van het gastgezin. Het is niet toegestaan de au pair op een ander adres onder te brengen. De au pair moet een kamer voor zichzelf hebben en de kamer dient te beschikken over een goed bed, een bureau (tafel) met een stoel, ten minste 1 raam dat open kan, een werkende verwarming en een TV. De au pair dient gebruik te kunnen maken van de badkamer. In het huis van het gastgezin dient een werkende internetverbinding aanwezig te zijn.
 14. Het is de opdrachtgever niet toegestaan voor het verblijf van de au pair in zijn huis en/of voor het primaire onderhoud van de au pair kosten aan de au pair in rekening te brengen.
 15. Indien binnen het gastgezin bepaalde (huis)regels gelden, dan dient de opdrachtgever deze (huis)regels duidelijk aan de au pair kenbaar te maken.
 16. De opdrachtgever is verplicht de au pair zakgeld te geven. Het zakgeld is maximaal € 340,- per maand.
 17. De opdrachtgever vrijwaart Au Pair Agency Mondial voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 18. De opdrachtgever is gehouden Au Pair Agency Mondial onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, zoals een verandering in de gezinssamenstelling, wijziging van het inkomen van het gastgezin en het vertrek van de au pair.

Artikel 12.Positie van Au Pair Agency Mondial

 1. Au Pair Agency Mondial is geen partij bij de plaatsingsovereenkomst tussen de au pair en de opdrachtgever. Au Pair Agency Mondial heeft slechts een bemiddelende, toezichthoudende en ondersteunende functie.
 2. Au Pair Agency Mondial is op geen enkele wijze jegens de opdrachtgever verantwoordelijk voor het gedrag, handelingen, uitingen, informatie verstrekkingen, etc., van de au pair.
 3. Voor alle schade aan de opdrachtgever of aan derden toegebracht door de au pair, is Au Pair Agency Mondial niet aansprakelijk. Au Pair Agency Mondial is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden die de au pair uitvoert.

Artikel 13.Betaling

 1. De opdrachtgever dient de van Au Pair Agency Mondial ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen de factuur van Au Pair Agency Mondial betaalt, dan is de opdrachtgever in verzuim. Bij niet tijdige betaling stuurt Au Pair Agency Mondial de opdrachtgever een aanmaning. Geeft de opdrachtgever geen gehoor aan de aanmaning, dan kan Au Pair Agency Mondial de vordering uit handen geven aan een deurwaarderskantoor of incassobureau. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.
 3. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 14.Klachten over de au pair

 1. Indien de au pair zijn werkzaamheden niet dan wel niet naar behoren uitvoert, dan dient de opdrachtgever in eerste instantie de au pair daarop aan te spreken. Heeft dit niet het gewenste effect, dan kan de opdrachtgever een klacht bij Au Pair Agency Mondial indienen. Als Au Pair Agency Mondial van mening is, dat de klacht terecht is, dan zal Au Pair Agency Mondial bemiddelen tussen de opdrachtgever en de au pair om de klacht op te lossen.
 2. Het feit dat de opdrachtgever zijn beklag kan doen over de au pair bij Au Pair Agency Mondial betekent niet dat Au Pair Agency Mondial op enige wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor het doen en/of laten van de au pair.

Artikel 15.Aansprakelijkheid en verjaring

 1. Au Pair Agency Mondial kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
  2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever.
 2. Au Pair Agency Mondial is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Au Pair Agency Mondial is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Au Pair Agency Mondial staat niet in voor de juistheid van de door de au pair verstrekte gegevens. Au Pair Agency Mondial is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat de au pair aan de opdrachtgever en/of aan Au Pair Agency Mondial onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 4. Au Pair Agency Mondial is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.
 5. Indien Au Pair Agency Mondial aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Au Pair Agency Mondial beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Au Pair Agency Mondial gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Au Pair Agency Mondial beperkt tot de bemiddelingsvergoeding die aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
 6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Au Pair Agency Mondial.
 7. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Au Pair Agency Mondial‚Äč vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Au Pair Agency Mondial kan aanwenden.

Artikel 16.Overmacht

 1. Au Pair Agency Mondial is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan een tekortkoming van ingeschakelde derden, belemmeringen door derden, ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Au Pair Agency Mondial de overeenkomst uitvoert, internet- en telefoonstoring, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Au Pair Agency Mondial geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
 2. In geval van overmacht is Au Pair Agency Mondial niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de opdrachtgever ontstane schade, behoudens en voor zover Au Pair Agency Mondial als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 17.Ontbinding en opschorting

 1. Au Pair Agency Mondial is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:
  1. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst, uit de plaatsingsovereenkomst of die voortvloeien uit wet- en regelgeving niet of niet volledig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst Au Pair Agency Mondial ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Voorts is Au Pair Agency Mondial bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan dienen beide partijen zich in te zitten om tot een goede oplossing te komen i.v.m. het vertrek en/of de huisvesting van de au pair.

Artikel 18.Niet-nakoming door de opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de plaatsingsovereenkomst en/of aan de overige afspraken tussen hem en de au pair en/of aan de wettelijke plichten die op hem rusten als gastgezin van een au pair, dan kan Au Pair Agency Mondial dat melden bij de IND.
 2. Alle extra kosten die Au Pair Agency Mondial moet maken en/of alle schades die Au Pair Agency Mondial lijdt doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Au Pair Agency Mondial en/of jegens de au pair en/of die voortvloeien uit wet- en regelgeving niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt of doordat de opdrachtgever onrechtmatig jegens Au Pair Agency Mondial handelt, komen voor rekening van de opdrachtgever respectievelijk dienen door de opdrachtgever vergoed te worden. Onder schade dient tevens te worden verstaan reputatieschade die Au Pair Agency Mondial lijdt door het handelen en/of nalaten van de opdrachtgever.

Artikel 19.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen Au Pair Agency Mondial en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Au Pair Agency Mondial worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Au Pair Agency Mondial gevestigd is. De opdrachtgever heeft 1 maand de tijd nadat Au Pair Agency Mondial zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Do you have any questions?
Please contact us

Please set data:
Something went wrong. Please try again later
Your message was send successfully
*Please fill in all fields